قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد (ارائه تاییدیه همانندجویی)

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند

جهت ارائه پروپوزال و پایان نامه به واحد تحصیلات تکمیلی، ارائه تاییدیه همانند جویی الزامی می باشد.