کلاس هایی که روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۴ تشکیل نمی گردند

به اطلاع دانشجویان می رساند

کلاسهای ذیل روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۴ تشکیل نمی گردد و زمان برگزاری کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

کلاس های استاد نرگس جعفری

کلاس های استاد روشنی مهر

کلاس های استاد علی نژاد

کلاس های استاد محمدی آذر

کلاس های استاد آرزو محمدی

کلاس های استاد نورزاده

کلاس های استاد نیلی

کلاس درس ادب فارسی در ادبیات جهان

کلاس درس اصول و نظریه های آموزشی زبان

کلاس درس تهیه و تدوین مطالب درسی

کلاس درس روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان

کلاس درس سنجش و ارزشیابی زبان

کلاس درس فلسفه تعلیم و تربیت

کلاس درس فناوری در آموزش زبان

کلاس درس نظریه های ترجمه

کلاس درس نگارش متون علمی دانشگاهی

کلاس درس واژه شناسی و معادل گزینی در ترجمه