ارسال اسامی محرومین از امتحان

  • نام و نام خانوادگی دانشجوتاریخ غیبت دانشجو 
    افزودن یک ردیف جدید