اطلاعیه در خصوص کمک هزینه تحصیلی پرداختی توسط کمیته امداد و بهزیستی

به اطلاع دانشجویان می رساند

در راستای اجرایی شدن بند ج تبصره ۹ قانون بودجه، نظر به اینکه مازاد کمک هزینه تحصیلی پرداختی توسط کمیته امداد و بهزیستی به دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه های دولتی و غیر دولتی تحت پوشش آن دو نهاد به صورت وام از طرف صندوق رفاه پرداخت خـواهد شد، پیامک اطلاع رسانی به دانشجویان ذینفع این قانون ارسال شده.

خواهشمند است دانشجویان فوق با ورود به پرتال تقاضای خود را ثبت نمایند.