اطلاعیه مهم در خصوص سامانه مجازی

به اطلاع دانشجویان می رساند که نسبت به تکمیل دروس مجازی که محتوای آن ها در سایت قرار گرفته اهتمام بورزند چرا که پس از مهلت تعیین شده توسط اساتید در صورت عدم پاسخگویی به تکالیف یا عدم مشاهده و دریافت دروس برای دانشجو غیبت در نظر گرفته خواهد شد و در صورتی که غیبت بیش از حد مجاز باشد و اساتید اسامی دانشجویان را به اداره آموزش اعلام کنند مشابه آیین نامه ورودی و مقطع تحصیلی اقدام خواهد شد.