برنامه کلاس های آنلاین روز جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۰

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

درس استاد روز تاریخ ساعت
طرح معماری ارشد (۲) ۹۹۲۵۸۳ استاد محمدزاده جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰
بازاریابی صنعتی و خدمات ۹۹۲۵۵۳ استاد قوچانی جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰
بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته ۹۹۲۵۴۵ / ۹۹۲۵۴۶ استاد قوچانی جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴
رفتار مصرف کننده / مدیریت رفتار مصرف کننده / ۹۹۲۵۳۹ / ۹۹۲۵۴۰ استاد قوچانی جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶
زبان تخصصی پیش  ۹۹۲۵۵۸ / ۹۹۲۵۵۹ استاد قوچانی جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰
مدیریت منابع انسانی پیشرفته ۹۹۲۵۳۷ / ۹۹۲۵۳۸ استاد قوچانی جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹
نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته ۹۹۲۵۴۹ استاد قوچانی جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۹ الی ۲۰:۳۰
انسان و محیط ۹۹۲۵۸۵ استاد میرزایی جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
روش تحقیق و تدوین پایان نامه ۹۹۲۵۸۰ استاد میرزایی جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳
سیستم ها و روش های سنجش و ممیزی بنا ۹۹۲۵۹۱ استاد میرزایی جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰
مدیریت تولید و عملیات ۹۹۲۲۲۴ استاد آرزو محمدی جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰
مدیریت مالی(۲) / مدیریت مالی /  ۹۹۲۷۹ / ۹۹۲۳۰۵ استاد آرزو محمدی جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶
مهندسی پی پیشرفته ۹۹۲۶۰۰ استاد قنبری جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۸ الی ۹
مکانیک خاک پیشرفته ۹۹۲۶۰۱ استاد قنبری جمعه ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۹ الی ۱۰