برنامه کلاس های آنلاین روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۳

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

درس استاد روز تاریخ ساعت
سمینار ۹۹۲۵۰۴ استاد نوربخش دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
بیان شفاهی داستان (۲) ۹۹۲۶۴ استاد نوربخش دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳
طراحی معماری (۳) /  ۹۹۲۱۴۵ / ۹۹۲۱۲۹ استاد شادمهر دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ساعت ۱۰ الی ۱۲
فقه۷ ۹۹۲۹۹ استاد احمدی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ساعت ۹ الی ۹:۴۵
فقه۸ ۹۹۲۱۰۰ استاد احمدی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ساعت ۹:۴۵ الی ۱۰:۳۰
قواعد فقه جزایی ۹۹۲۲۸۶ استاد احمدی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۱۵
قواعد فقه مدنی ۹۹۲۲۹۰ استاد احمدی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ساعت ۱۱:۱۵ الی ۱۲
حقوق مدنی ۴ ۹۹۲۹۸ استاد احمدی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ساعت ۱۲ الی ۱۲:۴۵
حقوق جزای اختصاصی ۲ ۹۹۲۲۹۵ استاد احمدی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ساعت ۱۲:۴۵ الی ۱۳:۳۰
مدیریت استراتژیک ۹۹۲۸۵ استاد اسکویی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰
مدیریت منابع انسانی-جبرانی ۹۹۲۵۳۱ / ۹۹۲۵۳۲ استاد اسکویی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰
فتوگرامتری تحلیلی ۹۹۲۲۷۲ استاد مافی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ساعت ۸ الی ۹:۳۰
هیدروگرافی پیشرفته ۹۹۲۲۷۳ استاد مافی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱
پروژه راه سازی ۹۹۲۲۶۹ استاد مافی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱:۴۵