برنامه کلاس های آنلاین روز سه شنبه ۹۹/۱۲/۲۶

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۲۶

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد روز تاریخ ساعت
طراحی معماری (۳) /  ۹۹۲۱۴۵ / ۹۹۲۱۲۹ استاد شادمهر سه شنبه ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت ۱۰ الی ۱۲
حکمت معماری در ایران ۹۹۲۵۸۲ استاد سمانه محمدی سه شنبه ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت ۹ الی ۱۱
معماری، اقلیم و آسایش ۹۹۲۵۹۵ استاد سمانه محمدی سه شنبه ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت ۱۱ الی ۱۷
ریزپردازنده و زبان اسمبلی ۹۹۲۱۷۱ استاد شعبانی صمغ آبادی سه شنبه ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت ۱۲ الی ۱۴
سیستم های عامل ۹۹۲۱۶۹ استاد شعبانی صمغ آبادی سه شنبه ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴ الی ۱۶
سیگنال ها و سیستم ها ۹۹۲۱۶۸ استاد شعبانی صمغ آبادی سه شنبه ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت ۱۶ الی ۱۸
مقررات ملی ساختمان ۹۹۲۲۳۲ استاد کاظمی سه شنبه ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت ۸ الی ۹
هیدرولیک و آزمایشگاه ۹۹۲۲۶۰ استاد کاظمی سه شنبه ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت ۹:۱۵ الی ۱۰:۱۵
اقتصاد مهندسی ۹۹۲۱۵۹ / ۹۹۲۱۷۲ استاد کاظمی سه شنبه ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت :۳۰۱۰ الی ۱۱:۳۰
آبهای زیرزمینی ۹۹۲۱۴۹ استاد کاظمی سه شنبه ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت ۱۱:۴۵ الی ۱۲:۴۵
سدهای کوتاه ۹۹۲۱۵۴ استاد کاظمی سه شنبه ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت ۱۳ الی ۱۴
اصول مهندسی سد ۹۹۲۲۶۶ استاد کاظمی سه شنبه ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴ الی ۱۵