برنامه کلاس های آنلاین روز شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

درس استاد روز تاریخ ساعت
طرح معماری ارشد (۱) ۹۹۲۵۸۴ استاد محمدزاده شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵ الی ۱۷:۳۰
دانش خانواده و جمعیت ۹۹۲۱۱۴ استاد بزرگی شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۸ الی ۹:۳۰
اندیشه اسلامی (۱) ۹۹۲۱۱۲ استاد احمدی شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۹ الی ۹:۴۵
اندیشه اسلامی(۲) ۹۹۲۱۰ استاد احمدی شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۹:۴۵ الی ۱۰:۳۰
آموزه های روان شناختی در قرآن و حدیث ۱ / آموزه های مشاوره ای در قرآن و حدیث /  ۹۹۲۱۳ / ۹۹۲۲۲۶ استاد احمدی شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۱۵
روان شناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان ۹۹۲۲۹ استاد احمدی شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۱۵ الی ۱۲
اقتصاد در قرآن ۹۹۲۹۳ استاد احمدی شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲ الی ۱۲:۴۵
انسان شناسی در اسلام ۹۹۲۴۹ استاد احمدی شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۴۵ الی ۱۳:۳۰
قواعد فقه جزایی ۹۹۲۲۸۶ استاد احمدی شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۴:۱۵
قواعد فقه مدنی ۹۹۲۲۹۰ استاد احمدی شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۱۵ الی ۱۵
فقه تطبیقی ۹۹۲۲۹۳ استاد احمدی شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵ الی ۱۵:۴۵
حقوق جزای اختصاصی ۲ ۹۹۲۲۹۵ استاد احمدی شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۴۵ الی ۱۶:۳۰
فارسی عمومی / فارسی عمومی(۲) / زبان فارسی /  ۹۹۲۱۱۵ / ۹۹۲۱۲۵ / ۹۹۲۲۲۰ / ۹۹۲۲۸۴ استاد بیک پور شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰
ادبیات معاصر فارسی ۹۹۲۲۵۲ استاد بیک پور شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷
احساس و ادراک ۹۹۲۳۳ استاد الماس پور شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰
حکمت معماری در ایران ۹۹۲۵۸۲ استاد سمانه محمدی شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰:۳۰
برنامه دهی و روش های طراحی ۹۹۲۵۸۱ استاد سمانه محمدی شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰
معماری، اقلیم و آسایش ۹۹۲۵۹۵ استاد سمانه محمدی شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۳۰