برنامه کلاس های آنلاین روز شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

درس استاد روز تاریخ ساعت
طرح معماری ارشد (۱) ۹۹۲۵۸۴ استاد محمدزاده شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۵ الی ۱۷:۳۰
کاربرد آزمون های رغبت، خانواده و شخصیت در مشاوره ۹۹۲۲۱۴ استاد سمیعی شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰
مشاوره بزهکاران و بزه دیدگان ۹۹۲۲۱۵ استاد سمیعی شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸
حسابداری دولتی (۲) / حسابداری دولتی /  ۹۹۲۱۰۸ / ۹۹۲۳۱۶ / ۹۹۲۳۱۸ استاد یادگیر بصیر شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۸ الی ۱۰
حسابداری صنعتی (۲) ۹۹۲۸۸ استاد یادگیر بصیر شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۶ الی ۱۸
کاربرد روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت ۹۹۲۵۶۴ استاد الماس پور شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰
روانشناسی تحول دینداری ۹۹۲۵۶۳ استاد الماس پور شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰