برنامه کلاس های آنلاین روز شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۱

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

درس استاد روز تاریخ ساعت
طرح معماری ارشد (۱) ۹۹۲۵۸۴ استاد محمدزاده شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵ الی ۱۷:۳۰
طراحی معماری (۳) /  ۹۹۲۱۴۵ / ۹۹۲۱۲۹ استاد شادمهر شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ساعت ۱۰ الی ۱۲
طراحی معماری (۴)  ۹۹۲۳۲۴ / ۹۹۲۳۲۵ استاد شادمهر شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ساعت ۱۹ الی ۲۱
مشاوره بزهکاران و بزه دیدگان ۹۹۲۲۱۵ استاد سمیعی شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰
زبان انگلیسی / زبان خارجی / زبان عمومی (۲) / زبان پیش / زبان عمومی / زبان خارجی عمومی /  ۹۹۲۴۶ / ۹۹۲۱۶۰ / ۹۹۲۱۲۶ / ۹۹۲۲۲۵ / ۹۹۲۲۴۶ / ۹۹۲۲۸۳ / ۹۹۲۲۹۹ استاد جعفری نیا شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰
ترجمه قراردادها و مکاتبات تجاری ۹۹۲۵۲ استاد جعفری نیا شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲
مبانی مهندسی زلزله برای معماران ۹۹۲۲۳۱ استاد متولی شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ساعت ۸ الی ۱۰