برنامه کلاس های آنلاین روز شنبه ۹۹/۰۹/۰۱

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز شنبه مورخ ۹۹/۰۹/۰۱ به شرح ذیل می باشد

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد روز تاریخ ساعت
ترجمه اسناد رسمی استاد جویا شنبه ۹۹/۰۹/۰۱ ساعت ۱۴:۱۵ الی ۱۵:۴۵
ترجمه متون اسلامی از انگلیسی استاد جویا شنبه ۹۹/۰۹/۰۱ ساعت ۱۵:۴۵ الی ۱۷:۱۵
ترجمه متون علمی تخصصی استاد جویا شنبه ۹۹/۰۹/۰۱ ساعت ۱۷:۱۵ الی ۱۸:۴۵
نظریه های پیشرفته روان درمانی استاد اشکان شنبه ۹۹/۰۹/۰۱ ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰
روانشناسی شناختی استاد اشکان شنبه ۹۹/۰۹/۰۱ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲
روش های پژوهش / روش تحقیق پیشرفته علوم تربیتی و روانشناسی استاد اشکان شنبه ۹۹/۰۹/۰۱ ساعت ۱۲ الی ۱۲:۳۰
نظریه مشاوره و روان درمانی ۱ / نظریه مشاوره و روان درمانی استاد اشکان شنبه ۹۹/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵
روانشناسی شخصیت استاد اشکان شنبه ۹۹/۰۹/۰۱ ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰
روانشناسی یادگیری استاد اشکان شنبه ۹۹/۰۹/۰۱ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸
بنیادهای فلسفی نظریه های تربیتی استاد اشکان شنبه ۹۹/۰۹/۰۱ ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰