برنامه کلاس های آنلاین روز شنبه ۹۹/۱۲/۱۶

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۶

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد روز تاریخ ساعت
اندیشه اسلامی (۱) ۹۹۲۱۱۲ استاد احمدی شنبه ۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۹ الی ۹:۴۵
اندیشه اسلامی(۲) ۹۹۲۱۰ استاد احمدی شنبه ۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۹:۴۵ الی ۱۰:۳۰
آموزه های روان شناختی در قرآن و حدیث ۱ / آموزه های مشاوره ای در قرآن و حدیث /  ۹۹۲۱۳ / ۹۹۲۲۲۶ استاد احمدی شنبه ۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۱۵
روان شناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان ۹۹۲۲۹ استاد احمدی شنبه ۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۱:۱۵ الی ۱۲
اقتصاد در قرآن ۹۹۲۹۳ استاد احمدی شنبه ۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۲ الی ۱۲:۴۵
انسان شناسی در اسلام ۹۹۲۴۹ استاد احمدی شنبه ۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۲:۴۵ الی ۱۳:۳۰
طرح معماری ارشد (۱) ۹۹۲۵۸۴ استاد محمدزاده شنبه ۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۵ الی ۱۷:۳۰