برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه  مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

درس استاد روز تاریخ ساعت
نگارش انگلیسی پایه-۱۴۰۰۲۱۷۵ استاد شکوهی پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۹ الی ۱۰
روان شناسی شخصیت پیشرفته/۱۴۰۰۲۵۰۰ استاد خوش لهجه پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰
روانشناسی رشد-جبرانی/۱۴۰۰۲۵۰۱ استاد خوش لهجه پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲
نظریه های مشاوره و روان درمانی-جبرانی/۱۴۰۰۲۵۰۲ استاد خوش لهجه پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲ الی ۱۳:۳۰
روانشناسی تحول دینداری/۱۴۰۰۲۵۰۳ استاد خوش لهجه پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵
سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج/سنجش واندازه گیری/۱۴۰۰۲۵۰۴/۱۴۰۰۲۵۳۳ استاد خوش لهجه پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰
اختلالات یادگیری/۱۴۰۰۲۵۰۵ استاد خوش لهجه پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸
حقوق معماری ارشد ۱۴۰۰۲۸۹۱ استاد خلیل مقدم پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۱۵ الی ۱۷:۳۰
توان بخشی کودکان با نیازهای ویژه ۱۴۰۰۲۲۰۴ استاد الماس پور پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲
روان شناسی کودکان با نیازهای ویژه ۲ ۱۴۰۰۲۲۰۸ استاد الماس پور پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲ الی ۱۳:۳۰
فیزیولوژی اعصاب و غدد – فیزیولوژی انسان (اعصاب و غدد) ۱۴۰۰۲۲۳۹ / ۱۴۰۰۲۲۱۶ استاد الماس پور پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵ الی  ۱۵:۱۵
برنامه سازی پیشرفته-۱۴۰۰۲۱۵۴ استاد رضایی برسری پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۱۷ الی ۱۹
اصول مدیریت و برنامه ریزی-۱۴۰۰۲۱۵۵ استاد رضایی برسری پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۱۹ الی ۲۱