برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه ۹۹/۱۱/۳۰

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۳۰

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد روز تاریخ ساعت
مقاله نویسی  ۹۹۲۵۰۰ استاد نوربخش پنجشنبه ۹۹/۱۱/۳۰ ساعت ۸ الی ۹
ارزشیابی ۹۹۲۵۰۱ استاد نوربخش پنجشنبه ۹۹/۱۱/۳۰ ساعت ۹ الی ۱۰
نقد و بررسی ادبیات فارسی  ۹۹۲۵۰۲ استاد نوربخش پنجشنبه ۹۹/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰ الی ۱۱
داستان کوتاه ۹۹۲۵۰۳ استاد نوربخش پنجشنبه ۹۹/۱۱/۳۰ ساعت ۱۱ الی ۱۲
سمینار ۹۹۲۵۰۴ استاد نوربخش پنجشنبه ۹۹/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲ الی ۱۳