برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه ۹۹/۱۱/۲۹

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۹

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد روز تاریخ ساعت
ترجمه تشریحی ۹۹۲۵۳ استاد نوربخش چهارشنبه ۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۸ الی ۹
آشنایی با ادبیات تطبیقی ۹۹۲۵۴ استاد نوربخش چهارشنبه ۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۹ الی ۱۰
آزمون سازی ۹۹۲۵۵ استاد نوربخش چهارشنبه ۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰ الی ۱۱
آشنایی با محیط های ترجمه شفاهی ۹۹۲۵۷ استاد نوربخش چهارشنبه ۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱ الی ۱۲
روش های تدریس زبان انگلیسی ۹۹۲۶۳ استاد نوربخش چهارشنبه ۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲ الی ۱۳
بیان شفاهی داستان (۲) ۹۹۲۶۴ استاد نوربخش چهارشنبه ۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳ الی ۱۴
ترجمه پیشرفته ۹۹۲۶۵ استاد نوربخش چهارشنبه ۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴ الی ۱۵
درآمدی بر ادبیات (۲) ۹۹۲۶۶ استاد نوربخش چهارشنبه ۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵ الی ۱۶
تهیه مطالب کمک آموزشی  ۹۹۲۶۷ استاد نوربخش چهارشنبه ۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶ الی ۱۷
روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان ۹۹۲۵۱۶ استاد نوربخش چهارشنبه ۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۷ الی ۱۸