برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

درس استاد روز تاریخ ساعت
طراحی معماری (۳) /  ۹۹۲۱۴۵ / ۹۹۲۱۲۹ استاد شادمهر یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۱۰ الی ۱۲
طرح معماری ارشد (۱) ۹۹۲۵۸۴ استاد محمدزاده یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۱۵ الی ۱۷
طراحی معماری(۵) / پروژه نهایی /  ۹۹۲۱۲۸ / ۹۹۲۱۳۷ / ۹۹۲۳۲۸ استاد نادیا فلاح یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۱۰ الی ۱۴
طراحی هویت سازمانی ۹۹۲۱۶۷ استاد قلیان یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۸ الی ۱۰
عکاسی در گرافیک ۲ ۹۹۲۱۶۵ استاد قلیان یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲
دانش خانواده و جمعیت (۲) ۹۹۲۲۷۸ استاد بزرگی یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۸ الی ۹
مدیریت استراتژیک ۹۹۲۸۵ استاد اسکویی زاده یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰
مدیریت منابع انسانی-جبرانی ۹۹۲۵۳۱ / ۹۹۲۵۳۲ استاد اسکویی زاده یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰
ساختمان(۲) / مکانیک ساختمان / ۹۹۲۱۳۱ / ۹۹۲۲۰۷ استاد پیرعلی یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰
فقه۷ ۹۹۲۹۹ استاد احمدی یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۹ الی ۹:۴۵
اصول فقه۴ ۹۹۲۹۷ استاد احمدی یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۹:۴۵ الی ۱۱:۱۵
قواعد فقه قضایی ۹۹۲۹۶ استاد احمدی یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۱۱:۱۵ الی ۱۱:۴۵
فقه۸ ۹۹۲۱۰۰ استاد احمدی یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۱۱:۴۵ الی ۱۲:۳۰
فقه۶ ۹۹۲۱۰۱ استاد احمدی یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴
حقوق مدنی ۴ ۹۹۲۹۸ استاد احمدی یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۱۴ الی ۱۴:۴۵
حقوق مدنی ۵ ۹۹۲۲۹۴ استاد احمدی یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۱۴:۴۵ الی ۱۵:۳۰
حقوق مدنی ۶ ۹۹۲۲۹۱ استاد احمدی یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۱۵
توان بخشی کودکان با نیازهای ویژه ۹۹۲۲۱۸ استاد الماس پور یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰
روان شناسی تحولی (۱) ۹۹۲۳۴ استاد پایدار یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۱۲ الی ۱۳
راهنمایی و مشاوره کودک و نوجوان ۹۹۲۳۹ استاد پایدار یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۱۳ الی ۱۴
مبانی نظری راهنمایی و مشاوره گروهی ۹۹۲۴۳ استاد پایدار یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۱۴ الی ۱۵
روان شناسی کودکان با نیازهای ویژه ۱ ۹۹۲۱۲ استاد پایدار یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۱۵ الی ۱۶
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان ۹۹۲۱۸ استاد پایدار یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۱۶ الی ۱۷