برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

دانشجویان گرامی جهت ورود به کلاس آنلاین از صفحه درس در سامانه مجازی بر روی گزینه ورود به کلاس آنلاین کلیک کنید.

درس استاد روز تاریخ ساعت
طرح معماری ارشد (۱) ۹۹۲۵۸۴ استاد محمدزاده یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ساعت ۱۵ الی ۱۷
طراحی معماری(۵) / پروژه نهایی /  ۹۹۲۱۲۸ / ۹۹۲۱۳۷ / ۹۹۲۳۲۸ استاد نادیا فلاح یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ساعت ۱۰ الی ۱۴
طراحی هویت سازمانی ۹۹۲۱۶۷ استاد قلیان یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ساعت ۸ الی ۱۰
عکاسی در گرافیک ۲ ۹۹۲۱۶۵ استاد قلیان یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲
آمار توصیفی / آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت ۱ / آمار کاربردی /  ۹۹۲۲۲۸ / ۹۹۲۳۰۴ / ۹۹۲۳۱۵ استاد نورزاده یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵
کارآموزی  ۹۹۲۱۰۷ استاد یادگیر بصیر یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ساعت ۹ الی ۱۰
حسابداری دولتی (۲) / حسابداری دولتی /  ۹۹۲۱۰۸ / ۹۹۲۳۱۶ / ۹۹۲۳۱۸ استاد یادگیر بصیر یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ساعت ۱۰ الی ۱۲
اصول حسابداری (۳) ۹۹۲۱۰۴ استاد یادگیر بصیر یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ساعت ۱۲ الی ۱۴