برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه ۹۹/۱۲/۱۷

به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۷

دانشجویان گرامی جهت ورود به سامانه کلاس های آنلاین از منوی پرکاربردترین ها گزینه سامانه کلاس های آنلاین را انتخاب نمایید

درس استاد روز تاریخ ساعت
تحلیل سازه های (۱) ۹۹۱۲۲۵ استاد آسمانی یکشنبه ۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۸:۱۵ الی ۱۰:۳۰
فقه۷ ۹۹۲۹۹ استاد احمدی یکشنبه ۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۹ الی ۹:۴۵
اصول فقه۴ ۹۹۲۹۷ استاد احمدی یکشنبه ۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۹:۴۵ الی ۱۱:۱۵
قواعد فقه قضایی ۹۹۲۹۶ استاد احمدی یکشنبه ۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۱۱:۱۵ الی ۱۱:۴۵
فقه۸ ۹۹۲۱۰۰ استاد احمدی یکشنبه ۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۱۱:۴۵ الی ۱۲:۳۰
فقه۶ ۹۹۲۱۰۱ استاد احمدی یکشنبه ۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴
حقوق مدنی ۴ ۹۹۲۹۸ استاد احمدی یکشنبه ۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۱۴ الی ۱۴:۴۵