تعطیلی بخش اداری دانشگاه روز شنبه

🔴 به اطلاع دانشجویان می رساند
روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ بخش اداری دانشگاه تعطیل می باشد.