تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال اول

از ۲۲ شهریور الی ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

از ۲۹ شهریور الی ۱۹ دی ۱۳۹۹

از ۱۲ مهر الی ۱۸ مهر ۱۳۹۹

از ۲۲ شهریور الی ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

از ۱۲ مهر الی ۱۸ مهر ۱۳۹۹

از ۱۹ مهر الی ۲۸ آذر ۱۳۹۹

از ۲۰ دی الی ۱۷ بهمن ۱۳۹۹

از ۱۹ شهریور الی ۲۸ آذر ۱۳۹۹

از ۲۲ شهریور الی ۱۸ مهر ۱۳۹۹

از ۲۹ شهریور الی ۱۸ مهر ۱۳۹۹

از ۲۰ دی الی ۱۷ بهمن ۱۳۹۹

انتخاب واحد نیمسال اول

برگزاری کلاس های نیمسال اول

حذف و اضافه نیمسال اول

مهلت تقاضای معرفی به استاد نیمسال اول، نوبت اول

آزمون معرفی به استاد نیمسال اول، نوبت اول

مهلت تقاضای معرفی به استاد نیمسال اول، نوبت دوم

آزمون معرفی به استاد نیمسال اول، نوبت دوم

مهلت تقاضای حذف ترم نیمسال اول

مهلت تقاضای مرخصی نیمسال اول

مهلت تقاضای مهمان نیمسال اول

امتحانات نیمسال اول

تقویم آموزشی نیمسال دوم

از ۱۸ بهمن الی ۲۴ بهمن ۱۳۹۹

از ۲۵ بهمن الی ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

از ۹ اسفند الی ۱۵ اسفند ۱۴۰۰

از ۲۰ دی الی ۱۷ بهمن ۱۳۹۹

از ۹ اسفند الی ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

از ۱۶ اسفند الی ۷ خرداد ۱۴۰۰

از ۲۹ خرداد الی ۲۵ تیر ۱۴۰۰

از ۱۶ اسفند الی ۷ خرداد ۱۴۰۰

از ۱۸ بهمن الی ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

از ۲۵ بهمن الی ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

از ۲۹ خرداد الی ۲۵ تیر ۱۴۰۰

انتخاب واحد نیمسال دوم

برگزاری کلاس های نیمسال دوم

حذف و اضافه نیمسال دوم

مهلت تقاضای معرفی به استاد نیمسال دوم، مرحله اول

آزمون معرفی به استاد نیمسال دوم، مرحله اول

مهلت تقاضاب معرفی به استاد نیمسال دوم، مرحله دوم

آزمون معرفی به استاد نیمسال دوم، مرحله دوم

مهلت تقاضای حذف ترم نیمسال دوم

مهلت تقاضای مرخصی نیمسال دوم

مهلت تقاضای مهمان نیمسال دوم

امتحانات نیمسال دوم

تقویم آموزشی تابستان

از ۲۶ تیر الی ۱۲ شهریور ۱۴۰۰

از ۲۶ تیر الی ۱۲ شهریور ۱۴۰۰

از ۲۶ تیر الی ۱۲ شهریور ۱۴۰۰

انتخاب واحد تابستان

برگزاری کلاس های تابستان

امتحانات تابستان