تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال اول

از ۱۶ شهریور الی ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

از ۲۳ شهریور الی ۱۳ دی ۱۳۹۸

از ۶ مهر الی ۱۲ مهر ۱۳۹۸

از ۱۶ شهریور الی ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

از ۶ مهر الی ۱۲ مهر ۱۳۹۸

از ۱۳ مهر الی ۲۲ آذر ۱۳۹۸

از ۲۱ دی الی ۱۱ بهمن ۱۳۹۸

از ۱۳ شهریور الی ۲۲ آذر ۱۳۹۸

از ۱۶ شهریور الی ۱۲ مهر ۱۳۹۸

از ۲۳ شهریور الی ۱۲ مهر ۱۳۹۸

از ۲۱ دی الی ۱۱ بهمن ۱۳۹۸

انتخاب واحد نیمسال اول

برگزاری کلاس های نیمسال اول

حذف و اضافه نیمسال اول

مهلت تقاضای معرفی به استاد نیمسال اول، نوبت اول

آزمون معرفی به استاد نیمسال اول، نوبت اول

مهلت تقاضای معرفی به استاد نیمسال اول، نوبت دوم

آزمون معرفی به استاد نیمسال اول، نوبت دوم

مهلت تقاضای حذف ترم نیمسال اول

مهلت تقاضای مرخصی نیمسال اول

مهلت تقاضای مهمان نیمسال اول

امتحانات نیمسال اول

تقویم آموزشی نیمسال دوم

از ۱۲ بهمن الی ۱۸ بهمن ۱۳۹۸

از ۱۹ بهمن الی ۲۳ خرداد ۱۳۹۹

از ۳ اسفند الی ۹ اسفند ۱۳۹۸

از ۲۱ دی الی ۱۱ بهمن ۱۳۹۸

از ۳ اسفند الی ۹ اسفند ۱۳۹۸

از ۱۰ اسفند الی ۲ خرداد ۱۳۹۹

از ۲۴ خرداد الی ۱۳ تیر ۱۳۹۹

از ۱۰ اسفند الی ۲ خرداد ۱۳۹۹

از ۱۲ بهمن الی ۹ اسفند ۱۳۹۸

از ۱۹ بهمن الی ۹ اسفند ۱۳۹۸

از ۲۴ خرداد الی ۱۳ تیر ۱۳۹۹

انتخاب واحد نیمسال دوم

برگزاری کلاس های نیمسال دوم

حذف و اضافه نیمسال دوم

مهلت تقاضای معرفی به استاد نیمسال دوم، مرحله اول

آزمون معرفی به استاد نیمسال دوم، مرحله اول

مهلت تقاضاب معرفی به استاد نیمسال دوم، مرحله دوم

آزمون معرفی به استاد نیمسال دوم، مرحله دوم

مهلت تقاضای حذف ترم نیمسال دوم

مهلت تقاضای مرخصی نیمسال دوم

مهلت تقاضای مهمان نیمسال دوم

امتحانات نیمسال دوم

تقویم آموزشی تابستان

از ۱۴ تیر الی ۲۰ تیر ۱۳۹۹

از ۲۱ تیر الی ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

از ۱ شهریور الی ۷ شهریور ۱۳۹۹

انتخاب واحد تابستان

برگزاری کلاس های تابستان

امتحانات تابستان