ثبت نام غیر حضوری کارشناسی ارشد

کامل کردن موارد ستاره دار الزامی است

 • نام موسسه یا دانشگاهرشته تحصیلیتاریخ اخذ مدرک (ماه و سال)معدل کل 
 • نام موسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیهرشته تحصیلیگرایشتاریخ اخذ مدرک (ماه و سال و روز)معدل کل 
 • نام سازمانعنوان پست سازمانینام و نام خانوادگی مسئول مستقیمدرآمد ماهانه به ریال 
  (بومی به افرادی اطلاق می شود که در سال آخر دوره متوسطه در محل دانشگاه سکونت داشته باشد)
 • نام و نام خانوادگینسبتمیزان تحصیلاتسمت و شغلنام سازمان محل خدمتتلفن ثابتتلفن همراه 
  افزودن یک ردیف جدید
 • نام و نام خانوادگینسبتشماره تلفن ثابتشماره تلفن همراه 
  افزودن یک ردیف جدید
 • استانشهرستانمنطقه شهریخیابان اصلیخیابان فرعیکوچهپلاکتلفنتاریخ شروع و خاتمه سکونت 
  افزودن یک ردیف جدید
 • نام ارگان یا نهاداستان محل نهادشهرستان محل نهادتاریخ همکاری ازپایان تاریخ همکاریشماره تلفن محل نهادنوع همکاری و فعالیتنام مسئول مربوطهآیا در حال حاضر ارتباط دارید؟ 
  افزودن یک ردیف جدید
 • نام و نام خانوادگیشغلمدت آشنایینسبت یا آشناییمیزان تحصیلاتتلفن محل کارتلفن همراه 
  افزودن یک ردیف جدید
  معرف های شما حتی الاملکان خصوصیات زیر را داشته باشند
 • سازمان اعزام کنندهنام جبهه یا عملیاتسمت و مسئولیتمدت حضور در جبههنوع ماموریت (رزمی ، پشتیبانی)یگان خدمتینحوه تمام ماموریت (پایان دوره، مجروح، ترک دوره)ملاحظات 
  افزودن یک ردیف جدید
 • نام گروهنحوه همکاریمدت همکاری و رابطهتاریخ شروع به همکارینحوه فعالیت فعلیملاحظات 
  افزودن یک ردیف جدید

 • همچنین با امضای این تعهد نامه، خود را متعهد و ملزم به رعایت موارد ذیل می دانم :

  ۱-در هنگام ورود به دانشگاه و زمان حضور در دانشگاه، پوشش شرعی و عرفی را رعایت نمایم.

  ۲-برخورد اخلاقی مناسب و شایسته مقام و منزلت والای دانشجویی را در برخورد با پرسنل، اساتید و دانشجویان پیشه خود سازم.

  ۳-کلیه قوانین و مقررات دانشگاه را به صورت کامل رعایت نموده و در صورت عدم رعایت و تذکر مسئول مربوطه، نسبت به رفع آن و عدم تکرار موارد مشابه اقدام نمایم.

  ۴-اطلاعیه های آموزشی، انضباطی و مالی مندرج در تابلوی اعلانات دانشگاه را مطالعه و پیگیری نموده و مطابق با زمانبندی اعلام شده، نسبت به انجام امور آموزشی خود اقدام نمایم. بدیهی است در صورت عدم دقت در رعایت مورد مطرح شده و عدم مراجعه در زمان اعلام شده، کلیه عواقب آن را شخصاً بر عهده گرفته و اعتراضی ننمایم.

  ۵-در راه رشد و شکوفایی کشور گام برداشته و جهت نائل گردیدن به این هدف، تمام نیروی خود را درجهت فراگیری علوم و پژوهش صرف نمایم.

  ۶-آئین نامه آموزشی را به دقت مطالعه نموده و نسبت به رعایت دقیق و صحیح تمام مفاد آموزشی تلاش نمایم.

  ۷-با علم به اینکه تمام سعی و تلاش پرسنل دانشگاه، ایجاد محیط آموزشی آرام و مناسب و اجرای دقیق بخشنامه های صادره از جانب وزارت علوم می باشد، درصورتی که مفاد آئین نامه آموزشی را رعایت ننمایم، به تصمیم صادره از جانب پرسنل آموزشی جهت رفع مشکل احترام گذاشته و در جهت انجام تصمیم صادره اقدام نمایم.

  ۸-هرگونه پیشنهاد، انتقاد و تقدیر از موارد آموزشی، اداری، انضباطی، رفاهی و ... را با توجه به بعد منطقی و سازنده بودن آن، از طریق سایت دانشگاه به اطلاع مسئولین مربوطه برسانم.

  ۹-هرگونه مشکل در دانشگاه که از نظر اینجانب قابل رفع بوده ولی از اختیارات کارشناسان مربوطه خارج می باشد را بدون برهم زدن نظم محیط، از طریق فرم مراجعات به صورت کتبی به اطلاع مسئولین مربوطه رسانده و پاسخ آن را از طریق روابط عمومی دانشگاه دریافت دارم.

 • آئین نامه آموزشی
  سال تحصیلی هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال تحصیلی است که هر نیمسال تحصیلی شامل۱۶هفته آموزشی و دو هفته امتحان پایان نیمسال می باشد.
  واحد های درسی و طول مدت تحصیل تعداد واحد های انتخابی در هر نیمسال تحصیلی حداقل ۸ و حداکثر ۱۴ واحد است. دانشجویانی که دارای مدرک کارشناسی نیمه مرتبط و یا غیرمرتبط می‏باشند با توجه به آیین نامه آموزشی ملزم به گذراندن واحدهای جبرانی می‏باشند،کسب نمره ۱۲ در دروس جبرانی الزامی است ولی نمره مذکور در میانگین نیمسال و کل محاسبه نمی‏شود در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو می تواند صرف نظر از معدل کل (کمتر از ۱۴ نباشد) و مشروطی حداکثر تا ۱۴ واحد اخذ نماید.
  طول دوره تحصیل حداکثر سنوات مجاز تحصیلی در دوره های کارشناسی ارشد، ۲ سال می باشد.
  حضور و غیاب دانشجو حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی می باشد و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از ۱۶/۳ مجموع ساعات ان درس تجاوز نماید. غیبت در جلسات دو هفته اول در هر درس به دلیل حذف و اضافه مجاز نبوده و در صورت پیشامد ، جزو ۱۶/۳ غیبت مجاز دانشجو محسوب خواهد گردید مهلت موجه نمودن غیبت دروس : جهت موجه نمودن غیبت ضروری است حداکثر ۳ روز پس از حضور در دانشگاه، گواهی پزشکی مورد تایید پزشک معتمد و یا مدارک مستدل مبتنی بر غیبت را به آموزش جهت اقدام مقتضی تحویل دهید. در صورت داشتن غیبت در جلسه امتحان پایان ترم: حداکثر زمان ارائه مدرک توجیه غیبت، ۳روز پس از امتحان آن درس می باشد. * قابل ذکر است تشخیص موجه بودن غیبت بیش از ۱۶/۳ مجموع ساعات درسی یا در جلسه امتحان درس ، بر عهده شورای آموزشی دانشگاه یا کمیته منتخب آن شورا می باشد.
  حذف و اضافه و حذف اضطراری تصمیم گیری در خصوص حذف و اضافه و حذف اضطراری به عهده شورای آموزشی موسسه می باشد.
  حذف ترم حذف کلیه درس های اخذ شده در هر نیمسال ،‌تنها با درخواست کتبی دانشجو و تایید شورای اموزشی ، تا قبل از شروع امتحانات امکان پذیر است.
  انصراف از تحصیل عدم ثبت نام دانشجو در زمانبندی تعیین شده در هر نیمسال تحصیلی ( بدون کسب اجازه از موسسه ) انصراف از تحصیل محسوب می گردد و تصمیم گیری در خصوص بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است. همچنین طبق بخشنامه صادره از جانب وزارت علوم ،‌چنانچه دانشجوی ثبت نام شده پس از نامنویسی و قبل از تشکیل کلاس ها ازتحصیل انصراف دهد، شهریه ثابت و متغیر یک نیمسال تحصیلی به عنوان هزینه انصراف اخذ می گردد.
  مرخصی تحصیلی دانشجو می توان در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای ۱ نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته برای ۲ نیمسال از مرخصی استفاده کند. تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد. * تبصره : مدت مرخصی تحصیلی ، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود.
  مهمانی و انتقالی تغییر رشته ، انتقال و میهمان در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است.
  نمرات دانشجویان حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۲ می باشد و دانشجویی که در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسال های بعدی درس فوق را با حداقل نمره ۱۲ بگذراند نمره قبلی در ریز نمرات دانشجو فقط ثبت و باقی می ماند اما این نمره ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفاٌ آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود. لازم به ذکر است ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس بر اساس حضور و فعالیت در کلاس، انجام تکالیف آموزشی، پژوهشی و نتایج امتحانات میان نیمسال و پایان نیمسال انجام می گردد و مرجع ارزیابی دانشجو در هر درس صرفاً مدرس آن درس می باشد.
  انتخاب واحد دانشجوی مشروط چنانچه معدل نمرات هر نیمسال تحصیلی دانشجو کمتر از ۱۴ باشد دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود ، دانشجوی مشروط در نیمسال بعد جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از ۸ واحد درسی را ندارد. حداکثر نیمسال های مشروطی مجاز در دوره های کارشناسی ارشد ۱ نیمسال اعم از متوالی یا متناوب است . در مواردی که تعدادمشروطی دانشجو ۲ نیمسال باشد دانشجو اخراج و از ادامه تحصیل محروم می گردد و پرونده در صورت ارائه دلایل موجه به شورای بررسی کمیسیون موراد خاص ارجاع داده می شود. لازم به ذکر است جهت طرح پرونده در شورای بررسی کمیسیون موراد خاص، لازم است دانشجو به سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم به آدرس http://mad.msrt.gov.ir مراجعه نموده و تقاضای خود را به همراه اسکن مستندات دلایل موجه، در سامانه مذکور ثبت و کد رهگیری دریافت نماید.
 • بارگذاری فایل ها

  لطفا فرمت تصاویر jpg یا pdf و حجم تصاویر کمتر از ۵۰۰KB باشد
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.


 • *توصیه می گردد کلیه مدارکی که از طرف دانشگاه در طول دوران تحصیل به دانشجو تحویل داده می شود و همچنین تصاویر فیش های بانکی شهریه را تا زمان فراغت از تحصیل در پرونده شخصی خود نگهداری نمایید.

  *از ثبت نام افرادی که مدارک کامل ثبت نامی را به همراه نداشته باشند، خودداری می گردد.

  *اضافه واریزی شهریه در هر نیمسال به عنوان بستانکاری مالی دانشجو در انتخاب واحد نیمسال آتی لحاظ می گردد و دانشجویان موظفند بدهکاری شهریه هر نیمسال را در زمان تعیین شده واریز نمایند.

  *تحصیل دانشجو بصورت همزمان در دو دانشگاه ممنوع می باشد. بدیهی است از دانشجوین شاغل به تحصیل در نظام های آموزشی تمام وقت و نیمه وقت سایر دانشگاهها و موسسات اموزش عالی ، پیام نور و دانشگاههای ازاد اسلامی ثبت نام بعمل نخواهد آمد.

دانشجوی گرامی
پرسشنامه حاضر، همانند سال های گذشته توسط دفتر مشاوره و سلامت، به منظور بررسی و پیگیری وضعیت سلامت روانی اجتماعی دانشجویان و همچنین برنامه ریزی های دانشگاهی و ملی ویژه دانشجویان دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری اجرا می شود.

بر اساس تعهدات حرفه ای روانشناسان و مشاوران محرمانه بودن پاسخ ها به طور کامل رعایت می شود. با توجه به اهمیت اهداف طرح، خواهشمند است سئوالات زیر را مطالعه و به دقت همه آنها را پاسخ دهید.
پیشاپیش از همکاری صادقانه و دقت نظر شما دانشجوی عزیز سپاسگذاری می شود.

 • مشخصات عمومی دانشجو

 • بخش اول

  خواهشمند است عبارات زیر را با دقت بخوانید و پاسخ خود را مشخص کنید.
 • بخش دوم

  لطفا به سوالات زیر متناسب با وضعیت خودتان پاسخ دهید

دانشجویان گرامی لطفا پس از ارسال فایل های خود با ورود به لینک زیر نسبت به کامل کردم پرسشنامه فرهنگی اقدام نمایید.

http://smauni.ir/?page_id=1311