جشنواره دانشجویی «تیتر ۱۲»

دوازدهمین جشــنواره سراسـری نشریات دانشجویی “تیتر۱۲ ،”با شعار”عینیت در خبر، انصـاف در تحلیـل و آزادی در بیان” به میزبانی وزارت بهـداشت ودرمان و آموزش پزشکی برگزار می شود.

شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی http://titrfestival.ir/ جهت کسب اطلاعات و ثبت آثار اقدام کنند.