جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ثریا معصومیان