جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سید علی غرقی