جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد نرجس ملکی مازوکله پشته