جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه چهره گشا