جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مینا شیخ محمدی