جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پریسا زره نازی