جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امید قائد شرف