جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه فلاح