جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی خانمحمدی مهماندوستی