جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ناصر ضرغام پور