جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رامین دوهنده