جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید مجید آقایی