جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهسا ناصربخت