جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم پگاه دهقان آزاد