جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا گل محمدی