جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سودابه رستمی