دکتر حسین صدقی جهانی ،پژوهشگر برتر نزاجا

استاد ارجمند جناب آقای دکتر حسین صدقی جهانی
بدینوسیله انتخاب شایسته و بایسته جنابعالی را به عنوان پژوهشگر برتر نزاجا تبریک عرض نموده، موفقیت روزافزون شما را از خداوند منان خواهان و خواستاریم.