شرایط ویژه پذیرش مقالات دانشجویان دانشگاه مولانا

شرایط ویژه پذیرش مقالات دانشجویان دانشگاه مولانا

نشریه Journal of English Language Research (تحقیق در زبان انگلیسی) دانشگاه مولانا شرایط ویژه ای برای پذیرش مقالات دانشجویان خود در نظر گرفته است.
در این راستا دانشجویان مقطع ارشد در کلیه گرایش های زبان انگلیسی می توانند پس از ارسال مقالات خود به نشانی اینترنتی https://elr.molana.ac.ir ، از داوری حداکثر یک ماهه مقاله برخوردار شده و پس از طی مراحل مربوطه، ۲ نمره کامل پژوهشی خود را دریافت نمایند.
« تمامی دانشجویانی که پروپوزال آن ها از جانب شورای پژوهشی تصویب شده، در شرف دفاع هستند و یا از پایان نامه خود دفاع کرده اما هنوز مدارک فارغ التحصیلی خود را دریافت ننموده اند می توانند از شرایط ویژه نشریه برخوردار گردند».