اطلاعیه تاریخ امتحانات نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

🔴 اطلاعیه تاریخ امتحانات نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

دانشجویان گرامی تاریخ امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی در سایت دانشگاه قرار گرفته در صورتی که نسبت به تغییر تاریخ امتحانات پیشنهادی دارید می توانید از طریق سامانه پاسخگو مطرح بفرمایید.