عدم تشکیل کلاس های استاد سعیدیان ۹۹/۰۹/۰۵

به اطلاع دانشجویان می رساند
کلاس های استاد سعیدیان روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۹/۰۵ تشکیل نمی گردد