عدم تشکیل کلاس های استاد سمیعی ۹۹/۰۹/۰۲

به اطلاع دانشجویان می رساند
کلاس های استاد سمیعی روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۹/۰۲ تشکیل نمی گردد