دسترسی به سامانه مجازی برقرار شد

به اطلاع دانشجویان و اساتید گرامی می رساند

دسترسی به سامانه مجازی برقرار شد.

آدرس سامانه مجازی www.uec.molana.ac.ir