فراخوان برگزاری مسابقه ملی طراحی معماری سر در ورودی اصلی دانشگاه شیراز