معاونت آموزشی

Bostan Key
Sajad Key
Markaz Jazb Key
Moavenat Amozeshii Key

در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن ۸ واحد درسی دانش آموخته شود، با تایید گروه آموزشی، می تواند واحد های مذکور را در دوره تابستان اخذ نماید.


چنانچه دانشجویی در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیم سال و در دوره کارشناسی پیوسته سه نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده باشد، از تحصیل محروم می شود.


ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی انصراف از تحصیل محسوب می شود.


تصمیم گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی انصرافی بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است.

FA
EN FA