همکاری اساتید

 • مشخصات فردی

 • سوابق تحصیلات دانشگاهی

 • رشته تحصیلیگرایشمحل اخذ مدرکتاریخ اخذ مدرکمعدلنمره پایان نامه 
 • رشته تحصیلیگرایشمحل اخذ مدرکتاریخ اخذ مدرکمعدلنمره پایان نامه 
 • سوابق آموزشی (تدریس)

 • نام دانشگاه/موسسه آموزش عالینام دروس تدریس شدهشروعپایاننشانی کامل دانشگاه/موسسهشماره تماس 
  افزودن یک ردیف جدید
 • سوابق پژوهشی

 • سوابق اجرائی

 • نام محل کارنوع مسئولیتمدت اشتغالتلفن 
  افزودن یک ردیف جدید
 • معرفان

 • نام و نام خانوادگیشغلنوع رابطه و نحوه آشناییمدت آشنایینشانی کامل محل سکونتتلفن 
  افزودن یک ردیف جدید
 • نام و نام خانوادگیشغلنوع رابطه و نحوه آشناییمدت آشنایینشانی کامل محل سکونتتلفن 
  افزودن یک ردیف جدید
 • فایل های پیوست

 • انواع فایل های مجاز : jpg, png, bmp.
FA
EN FA